Hyvinkään Setlementtiyhdistys ry

 


 

ASIOINTIAPU HYVINKääN SETLEMENTTIYHDISTYKSESSä


Asiointiaputoiminta on esimerkiksi asiakkaan tukena olemista poliisikuulustelussa, kouluneuvotteluissa, sosiaalitoimen palavereissa, sairaalassa neuvotteluissa, lääkärin vastaanotolla tai edunvalvojan luona.

Käytännön asiointiaputoimintaa on esimerkiksi valitusten tekeminen tai niissä ohjaaminen, lomakkeiden täyttäminen, edunvalvonnan vuosi-ilmoitusten tekemisessä avustaminen, erilaisissa palavereissa ja neuvotteluissa mukana oleminen, tiedon hankkiminen asiakkaalle hänen asiassaan tai ohjaaminen oikean viranomaisen luo.

Asiointiapu on asiakkaalle maksutonta. Asiakkaalta ei veloiteta kopio- postitus- tai puhelin kuluja. Toiminta on sekä tukihenkilötoimintaa että sosiaalista asianajoa. Asiointiavulla pyritään siihen, että asiakas tulee kohdelluksi asiallisesti ja oikeudenmukaisesti. Tarkoituksena ei ole toimia viranomaista vastaan. Asiointiavun ajatuksena on, että se lisää sekä asiakkaan että viranomaisen oikeusturvaa. Ajatuksena on myös se, että toimintatapa vähentää kantelujen ja valitusten tarvetta.

Palavereissa ja neuvotteluissa asiointiavustaja kirjaa asiat muistiin asiakasta varten ja on asiakkaan tukena. Asiointiapu ei puutu keskustelujen kulkuun kuin pyydettäessä. Asiointiavustajan laatima kirjallinen dokumentti varmistaa, että asiakas tietää palaverin kulun ja sen mitä on sovittu.

Opinnäytetyö Asiointiavusta

Asiointiavusta on valmistunut Anja Tauriaisen ja Sirja Tiaisen tekemä opinnäytetyö keväällä 2008: Hyvinkään Setlementtiyhdistyksen Asiointiapu Asiakkaan Oikeusturvana. Opinnäytetyö on osa Järvenpään Diakonia ammattikorkeakoulun sosiaalialan koulutusohjelman sosionomi (AMK) opintoja.

Tutkimuksessa selvitettiin mitä Hyvinkään Setlementtiyhdistyksen asiakkaiden asiointiavun tarve kertoo sosiaalityön ja palveluiden asiakkaiden kohtelusta. Tutkimus oli kvalitatiivinen ja pohjautuu tapaustutkimusmetodiin. Teoreettinen viitekehys muodostuu asiakkaan asemaan liittyvästä lainsäädännöstä ja sosiaalityön määritelmistä.

Tutkimuksen valossa asiakkaan oikeusturvassa näyttäisi olevan puutteita, jotka ovat eniten vaikuttavina tekijöinä asiointiavun tarpeen taustalla. Tutkimuksen mukaan myös sosiaalityöntekijät kokevat, että asiointiavun käyttäminen lisäisi heidän oikeusturvaansa.